www.parkove.bg / Обществени поръчки

Обществени поръчки

Категория Обществени поръчки включва пълната специализирана информация за търговете и обществените поръчки, кaсаещи реализацията на обекти от ниското и инфраструктурно строителство, благоустройството и паркоустройството. В категорията се публикува официална информация от Агенцията за Обществени Поръчки /АОП/,  Държавен Вестник, Официални интернет страници на Общини, Общински дружества, Държавни органи и институции, както и специализирана информация, касаеща обществените поръчки, търгове и конкурси. Категорията се обновява ежедневно.

 


Извършване на строително-монтажни работи за обект: „Изграждане на стадион в с. Царева ливада, изграждане на три броя игрища за футбол, волейбол и баскетбол и обновяване на стадион в гр. Дряново, община Дряново”

 
 
 
Възложител:
Община Дряново Наименование: Извършване на строително-монтажни работи за обект: „Изграждане на стадион в с. Царева ливада, изграждане на три броя игрища за футбол, волейбол и баскетбол и ... още

Изпълнение на СМР във връзка с проект: „Подобряване на жизнената среда в част от населените места в община Грамада”, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Реконструкция и обновяване на детска площадка – УПИ IV-550, кв. 87, гр. Грамада”. Обособена

 
 
 
Възложител:
Община Грамада Наименование: Изпълнение на СМР във връзка с проект: „Подобряване на жизнената среда в част от населените места в община Грамада”, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: ... още

Извършване на строително-монтажни работи за обект «Благоустрояване и реконструкция на спортни обекти. Рехабилитация на обществени зелени площи – градини, детски площадки и съоръженията към тях в община Струмяни, област Благоевград”

 
 
 
Възложител:
Община Струмяни Наименование: Извършване на строително-монтажни работи за обект «Благоустрояване и реконструкция на спортни обекти. Рехабилитация на обществени зелени площи – градини, ... още

Изграждане на общинска спортна зала в поземлен имот с идентификатор 56126.601.8107 (УПИ ІІ, кв.49) по кадастралната карта на гр.Петрич, общ.Петрич в изпълнение на проект: „Подкрепа на масовия спорт в трансграничния район на община Петрич, България и общин

 
 
 
Възложител:
Община Петрич Наименование: Изграждане на общинска спортна зала в поземлен имот с идентификатор 56126.601.8107 (УПИ ІІ, кв.49) по кадастралната карта на гр.Петрич, общ.Петрич в изпълнение на проект: ... още

Избор на изпълнител за извършването на строително-монтажни работи (СМР), за „Зелена и достъпна градска среда гр. Видин”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие” Oперац

 
 
 
Възложител:
Община Видин Наименование: Избор на изпълнител за извършването на строително-монтажни работи (СМР), за „Зелена и достъпна градска среда гр. Видин”, финансиран по Оперативна програма ... още

Извършване на СМР по реконструкция, саниране и модернизация на спортна инфраструктура в община Земен, включващи следните обекти: стадион към ФК Пирин-Земен, паркоустройство, обслужваща сграда със Спортна зала и басейн

 
 
 
Възложител:
Община Земен Наименование: Извършване на СМР по реконструкция, саниране и модернизация на спортна инфраструктура в община Земен, включващи следните обекти: стадион към ФК Пирин-Земен, ... още

Сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, поддържане на паркове, зелени площи и озеленяване, зимно поддържане и снегопочистване на територията на община Белица

 
 
 
Възложител:
Община Белица Наименование: Сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, поддържане на паркове, зелени площи и озеленяване, зимно поддържане и ... още

Изграждане и доизграждане на обекти по обособени позиции: Обособена позиция №1: Доизграждане пожароизвестителна инсталация сграда Община Горна Оряховица Обособена позиция №2: Изграждане на пожароизвестителна инсталация в ДВХУИ, с. Драганово Обособена пози

 
 
 
Възложител:
Община Горна Оряховица Наименование: Изграждане и доизграждане на обекти по обособени позиции: Обособена позиция №1: Доизграждане пожароизвестителна инсталация сграда Община Горна Оряховица ... още

Извършване на строително - монтажни работи на следните обекти: Спортна площадка „Велешана”, Спортен комплекс в УПИ-II, УПИ-X, УПИ-ХI, кв. 187, реконструкция на зелени площи около градски стадион „Академик”, реконструкция и рехабилитация на част от уличнат

 
 
 
Възложител:
Община Свищов Наименование: Извършване на строително - монтажни работи на следните обекти: Спортна площадка „Велешана”, Спортен комплекс в УПИ-II, УПИ-X, УПИ-ХI, кв. 187, реконструкция на зелени ... още

Строително монтажни работи по проект №20/321/01338 „Изграждане и ремонт на спортни съоръжения на територията на Община Твърдица, както следва: Стадион/нов и стар/-град Твърдица, спортна площадка –град Шивачево, стадион село Бяла Паланка

 
 
 
Възложител:
Община Твърдица Наименование: Строително монтажни работи по проект №20/321/01338 „Изграждане и ремонт на спортни съоръжения на територията на Община Твърдица, както следва: Стадион/нов и стар/-град ... още

СМР на обект „Вертикална планировка на централна част с. Виноград”

 
 
 
Възложител:
Община Стражица Наименование: СМР на обект „Вертикална планировка на централна част с. Виноград” Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на документация за ... още

Избор на изпълнител за строително монтажни и ремонтни работи по проект "Зелена и достъпна градска среда - град Силистра", Договор № BG161PO001/1.4-09/2012/011” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012 на Оперативна програма “

 
 
 
Възложител:
Община Силистра Наименование: Избор на изпълнител за строително монтажни и ремонтни работи по проект "Зелена и достъпна градска среда - град Силистра", Договор № BG161PO001/1.4-09/2012/011” за предоставяне ... още


потребител:
парола:

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама