www.parkove.bg / Обществени поръчки

Обществени поръчки

Категория Обществени поръчки включва пълната специализирана информация за търговете и обществените поръчки, кaсаещи реализацията на обекти от ниското и инфраструктурно строителство, благоустройството и паркоустройството. В категорията се публикува официална информация от Агенцията за Обществени Поръчки /АОП/,  Държавен Вестник, Официални интернет страници на Общини, Общински дружества, Държавни органи и институции, както и специализирана информация, касаеща обществените поръчки, търгове и конкурси. Категорията се обновява ежедневно.

 


Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект на община Лесичово 30/3/3220979 „Модернизиране на уличното осветление в селата Динката и Щърково, община Лесичово“.

 
 
 
Възложител:
Община Лесичово Наименование: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект на община Лесичово 30/3/3220979 „Модернизиране на уличното осветление в селата Динката и Щърково, община ... още

Строителни и монтажни работи в рамките на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво

 
 
 
Възложител:
Община Стара Загора Наименование: Строителни и монтажни работи в рамките на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора” по схема за предоставяне на безвъзмездна ... още

Реконструкция на зелени площи с детска площадка в село Спасово

 
 
 
Възложител:
Община Чирпан Наименование: Реконструкция на зелени площи с детска площадка в село Спасово Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на документация за участие: ... още

Благоустрояване на крайречна градска зона, гр. Самоков – I етап

 
 
 
Възложител:
Община Самоков Наименование: Благоустрояване на крайречна градска зона, гр. Самоков – I етап Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на документация за участие: ... още

Избор на изпълнител при изпълнение на проект „Създаване на зона за краткотраен отдих в село Лесичово, община Лесичово“

 
 
 
Възложител:
Община Лесичово Наименование: Избор на изпълнител при изпълнение на проект „Създаване на зона за краткотраен отдих в село Лесичово, община Лесичово“ Процедура: Открита процедура по ... още

Изграждане на нови, реконструкция и ремонт на съществуващи тротоари в гр.Брезово, с.Стрелци, с.Дрангово и с.Отец Кирилово, Община Брезово

 
 
 
Възложител:
Община Брезово Наименование: Изграждане на нови, реконструкция и ремонт на съществуващи тротоари в гр.Брезово, с.Стрелци, с.Дрангово и с.Отец Кирилово, Община Брезово Процедура: Открита ... още

Рехабилитация на обществено зелени площи пл. „Ал. Стамболийски”, УПИ І, кв. 98 по плана на гр. Карнобат

 
 
 
Възложител:
Община Карнобат Наименование: Рехабилитация на обществено зелени площи пл. „Ал. Стамболийски”, УПИ І, кв. 98 по плана на гр. Карнобат Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за ... още

Извършване на СМР дейности по проект “Архитектурно-художествено оформление на ул."Гоце Делчев“ и пл. "24-ти Май“, в участъка между ул.“Христо Чернопеев“ и ул.“Глазне", гр.Банско”

 
 
 
Възложител:
Община Банско Наименование: Извършване на СМР дейности по проект “Архитектурно-художествено оформление на ул."Гоце Делчев“ и пл. "24-ти Май“, в участъка между ул.“Христо Чернопеев“ и ... още

Възстановяване и ремонт на съществуваща туристическа инфраструктура в Природен парк „Витоша”, по проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша”, финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, обособен

 
 
 
Възложител:
Дирекция на природен парк "Витоша" Наименование: Възстановяване и ремонт на съществуваща туристическа инфраструктура в Природен парк „Витоша”, по проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по ... още

Поддръжка и ремонт на обществено осветление на територията на гр. Славяново и 23 села към община Плевен

 
 
 
Възложител:
Община Плевен Наименование: Поддръжка и ремонт на обществено осветление на територията на гр. Славяново и 23 села към община Плевен Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за ... още

Реконструкция на спортна площадка – тенис на корт и площадка за спортни игри в гр. Карнобат

 
 
 
Възложител:
Община Карнобат Наименование: Реконструкция на спортна площадка – тенис на корт и площадка за спортни игри в гр. Карнобат Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на ... още

Строително-монтажни работи за изграждане на детска площадка в УПИ I, КВ.8 по плана на гр.Приморско

 
 
 
Възложител:
Община Приморско Наименование: Строително-монтажни работи за изграждане на детска площадка в УПИ I, КВ.8 по плана на гр.Приморско Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване ... още


потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама